GDPR

GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR)1.    Správce osobních údajů
Společnost cre8 s.r.o., se sídlem K Vyhlídce 922, 250 91 Zeleneč, IČ: 24676586, DIČ: CZ24676586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 165333 (dále jen „správce) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2.    Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění povinností správce.

3.    Zdroje osobních údajů
·    přímo od subjektu údajů
·    distributor
·    kamerový systém
·    veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

4.    Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
·    adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
·    popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému)
·    další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
·    údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálního řízení aj.)

5.    Kategorie subjektu údajů
·    zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)
·    zaměstnanec správce
·    dopravce
·    dodavatel služby
·    jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci
·    uchazeč o zaměstnání

6.    Kategorie příjemců osobních údajů
·    velkoobchodníci
·    finanční správa
·    veřejné ústavy, úřady
·    zpracovatel
·    smluvní partneři
·    státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
·    další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

7.    Účel zpracování osobních údajů
·    účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
·    jednání o smluvním vztahu
·    plnění smlouvy
·    ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
·    archivnictví vedené na základě zákona
·    výběrová řízení na volná pracovní místa
·    plnění zákonných povinností ze strany správce
·    ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

8.    Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9.    Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10.    Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu zpracovávat tyto údaje:
·    subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 
·    zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, 
·    zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
·    zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu nebo jiné fyzické osoby,
·    zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
·    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11.    Práva subjektů údajů
1.    V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
▪    účelu zpracování,
▪    kategorii dotčených osobních údajů,
▪    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
▪    plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
▪    veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
2.    Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
▪    Požádat správce o vysvětlení.
▪    Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
▪    Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. 
▪    Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový orgán, tedy na Úřad pro ochranu osobních údajů.
▪    Postup podle odstavec 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
▪    Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce, na intranetu správce, na vyžádání v showroomu společnosti cre8 s.r.o.